Primära flikar

Landstingsfullmäktige i Kalmar län, 23 november 2016

Talare

Henrik Yngvesson (M)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Maud Ärlebrandt (KD)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Ingegerd Petersson (C)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Ingegerd Petersson (C)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Anette Rogö (C)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Olle Hjertqvist (S)

Talare

Katrin Stagnell (S)

Talare

Akko Karlsson (MP)

Talare

Rickard Bäck (S)

Talare

Henrik Yngvesson (M)

Talare

Mötet återupptas ca 10.15

Talare

Moa Eriksson

Talare

Moa Eriksson

Talare

Henrik Yngvesson (M)

Talare

Anders Björkman, revisor

Talare

Akko Karlsson (MP)

Talare

Henrik Yngvesson (M)

Talare

Anders Björkman. revisor

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Claus Zaar (SD)

Talare

Jimmy Loord (KD)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Martin Kirchberg (SD)

Talare

Henrik Yngvesson (M)

Talare

Maria Ixcot-Nilsson (S)

Talare

Ingegerd Petersson (C)

Talare

Johan Hammarstedt (MP)

Talare

Anders Svensson (V)

Talare

Eddie Forsman (M)

Talare

Peter Elmberg. Mundekulla

Talare

Henrik Yngvesson (M)

Talare

Mötet återupptas kl. 13.00.

Talare

Henrik Yngvesson (M)

Talare

Moa Eriksson

Talare

Henrik Yngvesson (M)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Mötet återupptas kl. 15.00

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Akko Karlsson (MP)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Akko Karlsson (MP)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Suzanne Gustafson (M)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Suzanne Gustafson (M)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Suzanne Gustafson (M)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Claus Zaar (SD)

Talare

Claus Zaar (SD)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Claus Zaar (SD)

Talare

Monica Ljungdahl (M)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Helen Nilsson (S)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Helen Nilsson (S)

Talare

Eddie Forsman (M)

Talare

Henrik Yngvesson (M)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Henrik Yngvesson (M)

Inledning av Joanna Sandell, musiechef på Kalmar konstmuseum

Sammanträdets öppnande

1. Godkännande av tidplan och föredragningslista

2. Val av justerare och tid för justering

3. Anmälan om eventuella interpellationer och frågor

4. Motion 6/2016 Handlingsplan mot könsstympning av kvinnor

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige besvarar motion 6/2016 Handlingsplan mot könsstympning av kvinnor med att landstingets handlingsplan mot våld i nära relationer har kompletterats med ett avsnitt om våld i nära relationer kopplat till könsstympning.

Bakgrund

Gudrun Brunegård har i motion 6/2016 föreslagit att landstingsfullmäktige ska besluta att öka kunskapen hos berörd personal och att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och förhindra könsstympning hos kvinnor samt för att utveckla vård och omhändertagande av kvinnor som utsatts för könsstympning.

Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 7 september 2016 återremitterades ärendet med motiveringen att landstingets handlingsplan mot våld i nära relationer bör kompletteras med skrivningar om könsstympning.

Planeringsenheten vid landstingsdirektörens stab har nu kompletterat handlingsplanen för våld i nära relationer följande text i handlingsplanen, avsnitt 5.4 Våld i nära relationer kopplat till könsstympning.

”Enligt svensk lagstiftning är könsstympning förbjudet i Sverige. Kvinnlig könsstympning omfattar alla ingrepp som innebär att förändra eller skada det kvinnliga könsorganet av icke medicinska skäl där man bl a skär bort, skadar eller syr ihop delar av det yttre könsorganet. Detta medför flera stora risker och är ett allvarligt hälsoproblem, såväl fysiskt som psykiskt. Det kan leda till allvarliga blödningar, cystor, infektioner, infertilitet, kronisk smärta, liksom komplikationer vid förlossning.

Könsstympning av kvinnor och flickor är en tusenårig tradition som förekommer i länder i Afrika samt i några länder i Mellanöstern och Asien. Det är inte en religiös tradition eller plikt utan en sedvänja som anses vara ett sätt att kontrollera flickors och kvinnors sexualitet och heder. Traditionen ser olika ut i olika länder och åldern då ingreppet utförs varierar, liksom typen av ingrepp, omfattning, vem som utför det och förklaringar till varför man gör det. Merparten könsstympas som barn. Hälso- och sjukvårdspersonal kan komma i kontakt med flickor och kvinnor som varit utsatta för könsstympning genom att de söker vård för besvär som direkt eller indirekt kan sättas i relation till könsstympning. Ingreppet kan leda till olika allvarliga hälsoproblem med akuta eller långvariga konsekvenser där fysiskt och psykiskt lidande kan vara av mycket allvarlig karaktär. Det är då viktigt att ha fungerande lokala vårdkedjor.

En angelägen del i arbetet mot könsstympning är att hälso- och sjukvårdspersonal skall vara lyhörda och våga ställa frågor om könsstympning. Alla former av könsstympning är förbjudet enligt lag i Sverige Det är därför av stor betydelse att personalen informera om att könsstympning inte får utföras oavsett om samtycket lämnats till ingreppet eller inte. Vid misstanke om könsstympning eller risk för könsstympning skall en orosanmälan om barn som far illa göras till socialnämnden.

Hälso- och sjukvården är en viktig aktör i arbetet med att förebygga och eliminera kvinnlig könsstympning. Lokala rutindokument som beskriver samverkan mellan hälso- och sjukvården, socialtjänsten, skola, elevhälsa, polis etc ska finnas liksom en plan för kompetensutveckling inom området.”

5. Nybyggnation för specialistpsykiatri vid Länssjukhuset i Kalmar

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige ger Landstingsservice i uppdrag att tillsammans med Psykiatriförvaltningen genomföra nybyggnation av lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar enligt redovisat förslag.

De ekonomiska konsekvenserna arbetas in i kommande landstingsplaner.

Bakgrund

För att kunna erbjuda och upprätthålla specialistpsykiatrisk kompetens är det nödvändigt att samla och samordna den specialiserade psykiatrin. Att kunna erbjuda läkande vårdmiljöer med möjlighet att bedriva modern och patientfokuserad psykiatrisk vård med närhet till övrig hälso- och sjukvård är därför en viktig aspekt i planeringen av nya psykiatrilokaler. Ett lokalmässigt närmande till övrig hälso- och sjukvård möjliggör och underlättar ett tvärspecialiserat omhändertagande av både psykiatrins och den somatiska vårdens patienter.

I november 2012 gav Landstingsfullmäktige Landstingsservice i uppdrag att slutföra påbörjad förstudie och ta fram underlag för inriktningsbeslut för specialistpsykiatrins lokaler i Kalmar. Arbetet med behovsanalyser och förstudier för en sammanhållen specialistpsykiatri har bedrivits länsövergripande. Målsättningen är att, utifrån en trolig och önskvärd framtida vårdutveckling, kunna erbjuda vårdmiljöer som ger goda förutsättningar att bedriva modern, patientfokuserad psykiatrisk vård, bland annat genom effektivare vårdprocesser.

Den genomförda förstudien analyserade och prövade projektspecifika lösningar för de behov som beskrivits i behovsanalysen, med hänsyn tagen till lagar, föreskrifter, policys, speciella förutsättningar och andra krav som gäller i den aktuella situationen. Förstudien resulterade i ett förslag för inplacering av nybyggnation på sjukhusområdets sydvästra del.

I maj 2015 gav Landstingsfullmäktige Landstingsservice i uppdrag att tillsammans med Psykiatriförvaltningen fortsätta processen och genomföra programarbete i enlighet med framtagen förstudie.

Total byggproduktionskostnad (i 2016 års prisnivå) beräknas till 817,4 Mkr, verksamhetsutrustning till 40,8 Mkr samt konstnärlig gestaltning till 8,1 Mkr.

Ökade årliga driftkostnader beräknas från tidpunkten efter ombyggnation, fr.o.m. 2021. Kapitaltjänstkostnader beräknas öka med 50 Mkr/år och övriga kostnadsökningar beräknas till 7,4 Mkr, samtidigt minskar kostnaderna för externa lokaler med 3,7 Mkr.

6. Nybyggnation för specialistpsykiatri vid Oskarshamns sjukhus

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar att genomföra nybyggnation av lokaler för specialistpsykiatrin i Oskarshamn enligt redovisat förslag.

De ekonomiska konsekvenserna arbetas in i kommande landstingsplaner.

Bakgrund

För att kunna erbjuda och upprätthålla specialistpsykiatrisk kompetens är det nödvändigt att samla och samordna den specialiserade psykiatrin. Att kunna erbjuda läkande vårdmiljöer med möjlighet att bedriva modern och patientfokuserad psykiatrisk vård med närhet till övrig hälso- och sjukvård är därför en viktig aspekt i planeringen av nya psykiatrilokaler. Ett lokalmässigt närmande till övrig hälso- och sjukvård möjliggör och underlättar ett tvärspecialiserat omhändertagande av både psykiatrins och den somatiska vårdens patienter.

I november 2012 gav Landstingsfullmäktige Landstingsservice i uppdrag att slutföra påbörjad förstudie och ta fram underlag för inriktningsbeslut för specialistpsykiatrins lokaler i Oskarshamn. Arbetet med behovsanalyser och förstudier för en sammanhållen specialistpsykiatri har bedrivits länsövergripande. Målsättningen är att, utifrån en trolig och önskvärd framtida vårdutveckling, kunna erbjuda vårdmiljöer som ger goda förutsättningar att bedriva modern, patientfokuserad psykiatrisk vård, bland annat genom effektivare vårdprocesser.

Den genomförda förstudien analyserade och prövade projektspecifika lösningar för de behov som beskrivits i behovsanalysen, med hänsyn tagen till lagar, föreskrifter, policys, speciella förutsättningar och andra krav som gäller i den aktuella situationen. Förstudien resulterade i ett förslag för inplacering av nybyggnation på sjukhusområdets sydöstra del.

I november 2015 gav Landstingsfullmäktige Landstingsservice i uppdrag att tillsammans med Psykiatriförvaltningen fortsätta processen och genomföra programarbete i enlighet med framtagen förstudie.

Total byggproduktionskostnad (i 2016 års prisnivå) beräknas till 152,4 Mkr, verksamhetsutrustning till 5,6 Mkr samt konstnärlig gestaltning till 1,52 Mkr.

Ökade årliga driftkostnader beräknas från tidpunkten efter ombyggnation, fr.o.m. 2019. Kapitaltjänstkostnader beräknas öka med 8,9 Mkr/år och övriga kostnadsökningar beräknas till 2,4 Mkr, samtidigt minskar kostnaderna för externa lokaler med motsvarande belopp.

7. Nybyggnation för specialistpsykiatri vid Västerviks sjukhus

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att tillsammans med Psykiatriförvaltningen fortsätta processen och genomföra programarbete avseende lokaler för en samlad och samordnad specialistpsykiatri samt rättspsykiatri i Västervik och ta fram underlag för genomförandebeslut.

Bakgrund

För att kunna erbjuda och upprätthålla specialistpsykiatrisk kompetens är det nödvändigt att samla och samordna den specialiserade psykiatrin. Att kunna erbjuda läkande vårdmiljöer med möjlighet att bedriva modern och patientfokuserad psykiatrisk vård med närhet till övrig hälso- och sjukvård är därför en viktig aspekt i planeringen av nya psykiatrilokaler. Ett lokalmässigt närmande till övrig hälso- och sjukvård möjliggör och underlättar ett tvärspecialiserat omhändertagande av både psykiatrins och den somatiska vårdens patienter.

I november 2012 gav Landstingsfullmäktige Landstingsservice i uppdrag att slutföra påbörjad förstudie och ta fram underlag för inriktningsbeslut för specialistpsykiatrins lokaler i Västervik. Arbetet med behovsanalyser och förstudier för en sammanhållen specialistpsykiatri har bedrivits länsövergripande. Målsättningen är att, utifrån en trolig och önskvärd framtida vårdutveckling, kunna erbjuda vårdmiljöer som ger goda förutsättningar att bedriva modern, patientfokuserad psykiatrisk vård, bland annat genom effektivare vårdprocesser.

Den genomförda förstudien har analyserat och prövat projektspecifika lösningar för de behov som beskrivits i behovsanalysen, med hänsyn tagen till lagar, föreskrifter, policys, speciella förutsättningar och andra krav som gäller i den aktuella situationen.

Utifrån de förutsättningar verksamhetens krav och sjukhusområdets utformning ger har två alternativ för inplacering av nybyggnation utretts och resulterat i ett förordat förslag på sjukhusområdet mellan befintliga hus 14 och hus 20.

Paus

Inledning efter paus

8. Överlåtelse av aktieinnehav i Inera AB till SKL Företag AB

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige beslutar att överlåta 145 av 150 aktier i Inera AB till SKL Företag AB till en köpeskilling av 1 232 500 kronor samt godkänner redovisat överlåtelseavtal Vice ordförande Christer Jonsson (C) och landstingsdirektören får i uppdrag att underteckna överlåtelsehandlingarna.
 2. Landstingsfullmäktige godkänner förslag till redovisat aktieägaravtal.
 3. Landstingsfullmäktige ställer sig positiv till redovisat förslag till ändrad bolagsordning och ändrat ägardirektiv för Inera AB.
 4. Landstingsfullmäktige utser Jessica Rydell (MP) till ombud vid ägarråd samt bolagsstämma med Inera AB. Ombudet får i uppdrag att på ägarråd och bolagsstämma rösta för beslut om ändring av bolagsordning och ägardirektiv.

Bakgrund

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 7 oktober 2016 beslutat att godkänna beslut i SKL Företag AB att förvärva Inera AB. Förvärvet ska ske genom att samtliga landsting och regioner säljer merparten av sina aktier i Inera AB till SKL Företag AB. Ineras verksamhet har varit inriktad på hälso- och sjukvårds-området, men genom affären ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden. Den ändrade inriktningen innebär ändrat aktieägar-avtal, ändrad bolagsordning samt ändrat ägardirektiv som landstingen förutsätts ställa sig bakom. Styrningen av bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. Bolaget får en styrelse av 15 ledamöter, med ledamöter både från kommun- och landstingssektorn. Landstinget ska utse ombud vid ägarråd samt bolagsstämma. Ombudet ska på ägarråd och bolagsstämma rösta för beslut om ändring av bolagsordning och ägardirektiv för Inera AB.

9. Delårsrapport för Regionförbundet i Kalmar län

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige noterar revisorernas granskning samt granskningsrapport av Regionförbundet i Kalmar läns delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2016.

Bakgrund

Regionförbundets revisorer har översiktligt granskat Regionförbundet i Kalmar läns delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016 och gjort följande bedömning:

 • Delårsrapporten uppfyller i allt väsentligt kraven enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
 • Förbundet redovisar enligt helårsprognosen ett underskott på 514 tkr.
 • Resultatet i delårsrapporten är förenligt med samtliga finansiella mål.
 • Målen avseende verksamheten är genomförda till 35 % enligt redovisningen. Som vi påtalat de senaste åren saknar vi en prognos över bedömningen av måluppfyllelsen per den 31 december 2016. Detta anser vi bör framgå av delårsrapporten.

10. Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2016

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige lägger delårsrapporten för perioden 2016-01—08 till handlingarna.

Bakgrund

För kommuner och landsting gäller lag om kommunal redovisning. I lagen stadgas bl. a. att kommuner och landsting skall minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.

Delårsrapport avseende perioden 2016-01—08 har upprättats. Rapporten finns som bilaga till denna framställning. Under rubriken Förvaltningsberättelse beskrivs årets första åtta månader med utgångspunkt från de fyra strategiska perspektiven Medborgare och kund, Verksamhet och process, Medarbetare samt Ekonomi. Här redovisas också uppföljningen av landstingets strategiska mål. Allt siffermaterial redovisas därefter under rubriken Landstinget i siffror.

Landstinget uppvisar i delårsbokslutet ett positivt resultat, d.v.s. intäkterna överstiger kostnaderna, med 154 Mkr. För helåret 2016 beräknas ett resultat på +3 Mkr, vilket är 102 Mkr sämre än det budgeterade resultatet.

Helårsprognosen för förvaltningarna visar ett underskott mot budget på totalt 223 Mkr, medan Finansiering visar ett budgetöverskott på 121 Mkr.

De största budgetunderskotten uppvisas för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med 180 Mkr, Primärvårdsförvaltningen med 23 Mkr samt Psykiatriförvaltningen med 17 Mkr. Förvaltningar som uppvisar budgetunderskott i prognosen arbetar kontinuerligt med handlingsplaner för att minska kostnaderna. Verksamhetsdialoger förs kontinuerligt med samtliga förvaltningar.

Landstingets revisorer ska behandla delårsbokslutet inför landstingsfullmäktiges behandling av ärendet.

Utdelning av kulturstipendier

11-24. Valärenden

Paus

25. Landstingsplan 2017-2019 med årsbudget för 2017

Beslut

Landstingsstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag till landstingsplan för åren 2017-2019 med de ändringar och tillägg som redovisas under punkt 4 och 5 under rubriken överläggningar.

Vidare föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige beslutar:

 1. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till landstingsplan för åren 2017-2019 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 2017, varvid bilaga 1 till flerårsplan utgör driftbudget och bilaga 5 investeringsbudget.
 2. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till kassaflödesbudget enligt bilaga 2, förslaget till balansbudget enligt bilaga 3 samt investeringsramar, bilagor 5 A och 5 B.
 3. Landstingsfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2017 till 11:37 kronor per skattekrona.
 4. Landstingsfullmäktige fastställer kollektivtrafiktaxan att gälla från och med den 1 januari 2017, bilaga 6.
 5. Landstingsfullmäktige fastställer barntandvårdspengen 2017 till 1 110 kronor med ett tilläggsbelopp om 64 kronor härutöver till Folktandvården för sitt särskilda ansvar.
 6. Landstingsfullmäktige fastställer fördelning av partistöd för 2017 till de politiska partierna, bilaga 7.
 7. Landstingsfullmäktige fastställer priser för nya åtgärder inom statliga tandvårdsstödet, att gälla från och med den 15 januari 2017, bilaga 8.
 8. Landstingsfullmäktige fastställer nytt pris på laboratorieframställda apnéskenor, att gälla från och med den 15 januari 2017, bilaga 9.

Bakgrund

Landsting ska enligt kommunallagen upprätta en budget för kommande kalenderår. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.

Landstingsplanen är en strategisk plan- och styrdokument som binder samman vision och strategiska mål med den operativa verksamheten och ska vara vägledande och styrande för verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet.

25 a. Avsnitt 1-3: Inledande avsnitt och Avsnitt 8 Ekonomi: God ekonomisk hushållning

Anders Henriksson och Christer Jonsson inleder, 8 min vardera.

Paus

25 a. Avsnitt 1-3: Inledande avsnitt och Avsnitt 8 Ekonomi: God ekonomisk hushållning

Anders Henriksson och Christer Jonsson inleder, 8 min vardera.

Paus

25 b. Avsnitt 4: Förutsättningar för hälsa och livsvillkor i Kalmar län., Avsnitt 5: Nöjda invånare med hög livskvalitet och Avsnitt 6: God hälsa hos invånarna

Lena Segerberg, Malin Sjölander, Jessica Rydell, Gudrun Brunegård, Bo Karlsson, Linda Fleetwood och Pierre Edström, 5 min vardera

Sändningsstart: 23/11 kl. 09.00

Klicka här för att se kallelsen och mötets allmäna handlingar.

Landstingsfullmäktige är landstingets högsta beslutande organ med 67 politiskt valda ledamöter.

Efter valet 2014 är det Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som bildar majoritet i landstingsfullmäktige i Kalmar län.

Mandatfördelningen i landstingsfullmäktige styr hur många ledamöter ett parti får i nämnder, delegationer och styrelser, liksom fördelningen av posterna som ordförande, förste och andre vice ordförande.

Det är fullmäktiges ledamöter som ytterst ansvarar för inriktningen av verksamheten och hur landstingets resurser ska fördelas. Landstingsfullmäktige i Kalmar län sammanträder vanligtvis fyra gånger per år. I november månad beslutar fullmäktige om budgeten och den treåriga landstingsplan (pdf) som landstingets förvaltningar ska arbeta utifrån.

Dessa budgetmöten hålls i Brofästet i Kalmar och är offentliga, vilket innebär att den som vill kan komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.